pevnostné výpočty

Pevnostné výpočty – návrhové pevnostné výpočty tlakových a beztlakových nádob podľa rôznych štandardov

EGÚ POK, s.r.o. – inžiniering

Pevnostné výpočty – naša spoločnosť zabezpečuje spracovanie pevnostných výpočtov podľa predpisov EN13480 – potrubné systémy a EN12952-3 – navrhovanie a výpočet tlakových častí kotla, ktoré sú v súlade s európskou smernicou PED 97/23/EC. V našom rozsahu je aj spracovanie pevnostných výpočtov a technickej dokumentácie podľa amerických predpisov ASME CODE sec VIII. – Tlakové časti kotla a ASME B31.1 – potrubné systémy.

Ďalej zabezpečujeme

 • váhovo dilatačný výpočet potrubných systémov v špecializovaných softwaroch pre napäťové analýzy potrubných systémov ako napríklad CAESAR II a ďalšie
 • pevnostné výpočty potrubných systémov podľa EN13480-3 a ASME B31.1
 • pevnostné výpočty tlakových častí kotla podľa EN12952 a ASME CODE sec.VIII
 • pevnostne výpočty tlakových nádob, výmenníkov podľa EN 13445-3
 • konštrukčnú dokumentáciu potrubných systémov, tlakových častí kotla, tlakových nádob a výmenníkov podľa vyššie uvedených noriem v softvéry AutoCAD

EGÚ POK, s.r.o. – Engineering

Unsere Gesellschaft stellt die Bearbeitung von Festigkeitsberechnungen und der entsprechenden Technischen Dokumentation gemäß EN13480 – Rohrleitungen und EN12952 Drucktragende Kesselteile sicher, die in Übereinstimmung mit der europäischen Richtlinie PED 97/23/EC sind. Zu unserem Tätigkeitsbereich gehört auch die Bearbeitung von Festigkeitsberechnungen und der Technischen Dokumentation laut amerikanische Vorschriften ASME CODE sec. VIII -Drucktragende Kesselteile und ASME B31.1 – Rohrleitungen.

Weiter bieten wir

 • Rohrstressberechnungen mit der spezialisierten Software CAESAR II
 • Festigkeitsberechnungen von Rohrleitungen laut EN13480-3 und ASME B31.1
 • Festigkeitsberechnungen von drucktragenden Kesselteilen laut EN12952 und ASME CODE sec. VIII
 • Festigkeitsberechnungen von Druckbehältern, Austauschern laut EN 13445-3
 • Konstruktionsdokumentation von Rohrleitungen, drucktragenden Kesselteilen, Druckbehältern und Austauschern laut oben genannten Normen mit der Softare AutoCAD oder Microstation.
KONTAKTUJTE NÁS!