Software využívaný EGU POK s.r.o, Bratislava

 • ANSYS  univerzálný FEM program (statika, dynamika, teplo, lomová mechanika, stabilita, creep, atd.). Moderný výpočtový systém pre riešenie rozsiahlych úloh v odbore technických analýz. Rýchle a robustné riešiče systému ANSYS umožňujú počítať na bežných strojoch triedy PC reálne úlohy nielen z oblasti lineárnej statiky, vlastných frekvencií, stability a teplotných polí, ale aj kontaktné úlohy geometrickej a materiálovej nelinearity

 • STATES – program pre hodnotenie medzných stavov pevnosti podľa noriem NTD A.S.I. SEKCE III., ASME Code Section III.(statika, únava, lomová mechanika).

 • SINAP – program pre výpočet súčiniteľa intenzity napätia.

 • CAESAR II – CAESAR II predstavuje svetový štandard pre komplexnú analýzu napätia potrbných vetiev. Zhŕňa celú radu najnovších potrubných noriem. Poskytuje statickú a dynamickú analýzu potrubí a potrubných systémov a posudzuje taktiež FRP (fiber reinforced plastic – plast vystužený vláknami), potrubia uložené v zemi, zataženia vetrom, vlnami a zemetraseniami, potrubné dielce, vložené kompenzátory, armatúry, hrdlá aparátov a poddajnosť hrdiel.

  Program umožňuje modelovanie oceľových konštrukcií, odozvu systému na dynamické zaťaženie rieši metódou spektier odozvy či analýzou odozvy systému v závislosti na čase, robí automatický návrh pružinových závesov.
  CAESAR II obsahuje databázu potrubných dielcov a rozsiahlu databázu materiálov s dovolenými hodnotami napätia.

 • AutoCAD 2007 LT – software pre navrhovanie strojárenských výrobkov v 2D. Obsahuje celú radu kresliacich nástrojov a strojárenských výpočtov. Umožňuje vytvárať výkresy, kusovníky a dalšiu technickú dokumentáciu.

 • Microsoft Office – balík kancelárskych programov

 • JAPAR – Program na báze MKP je určený pre pevnostné výpočty potrubných systémov, rámových konštrukcií a ich kombinácie v lineárnej oblasti s hodnotením podľa RTM 108.020.01-75 (upresnenie starších noriem INTERATOMENERGO – ruská norma pre jadrové elektrárne), prípadne podľa NTD A.S.I. SEKCIA III – česká norma pre jadrové elektrárne.
  Program umožňuje stanoviť odozvu na všetky typy statického zaťaženia a ľubovoľné okrajové podmienky.
  V oblasti dynamiky program robí modálnu analýzu (výpočet vlastných hodnôt a tvarov kmitu). Odozvu na seizmické budenie rieši program metódou spektier odozvy vrátane takzvaných modálnych doplnkov (ZPA efekt – statická náhrada vyšších tvarov kmitu).

 • PV Elite – je program pre výpočty tlakových nádob a tepelných výmenníkov. Je vhodný pre navrhovanie a analýzy.
Referencie
Pozrite si naše referencie!
Referencie